Privaatsuspoliitika

GOLDEN ANTELOPE ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED

Benefit Shop OÜ, kaubamärk Golden Antelope, (edaspidi andmetöötleja) töötleb Teie kui Golden Antelope kliendi (edaspidi andmesubjekt) isikuandmeid vastavalt käesolevatele isikuandmete töötlemise põhimõtetele. Põhimõtete eesmärk on kirjeldada Golden Antelope isikuandmete töötlemise protsesse ning Teie õigusi eeltoodust tulenevalt.

 

Klientide andmete kaitstus on meile oluline. Me ei edasta klientide andmeid ühelegi kolmandale osapoolele, välja arvatud juhul, kui see on vajalik meie teenuste osutamiseks või kui seadus selleks kohustab. Klientide isikuandmeid kogutakse kliendiregistrisse erinevate teenuste pakkumise käigus.

 

Käesolevad andmekaitsetingimused on koostatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46 / EÜ kehtetuks tunnistamise kohta / EÜ (isikuandmete kaitse üldmäärus), Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusega ning Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidega.

 1. Andmetöötleja
  1. Nimi: Benefit Shop OÜ (Reg. nr. 11091589)
  2. Kontaktandmed: Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Kopli tn 2c, 10412
  3. Registreerimisküsimuste eest vastutav kontakt:
   Tel. +372 58600701
   info@goldenantelope.ee
 1. Isikuandmete kogumine, töötlemine ja säilitamine
  1. Isikuandmed, mida andmetöötleja kogub, töötleb ja säilitab, on kogutud elektrooniliselt (peamiselt kodulehe ja e-posti vahendusel) kui ka isiklikult paberikandjal.
  2. Oma isikuandmete jagamisega annab andmesubjekt andmetöötlejale õiguse koguda, korraldada, kasutada ja hallata privaatsuspoliitikas määratletud eesmärgil isikuandmeid, mida andmesubjekt otse või kaudselt kodulehel  või kaupluses kaupu või teenuseid ostes andmetöötlejale jagab.
  3. Andmesubjekt vastutab selle eest, et tema poolt esitatud andmed oleksid täpsed, õiged ja terviklikud. Teadlikult valeandmete esitamist peetakse privaatsuspoliitika rikkumiseks. Andmesubjekt on kohustatud andmetöötlejat viivitamatult teavitama esitatud andmete muutumisest.
  4. Andmetöötleja ei vastuta andmesubjekti poolt valeandmete esitamisest põhjustatud kahju eest andmesubjektile või kolmandatele osapooltele.
 1. Andmesubjekti isikuandmed
  1. Andmetöötleja võib töödelda järgnevaid andmesubjekti isikuandmeid:
   1. Ees- ja perekonnanimi
   2. Sünnikuupäev;
   3. Telefoninumber;
   4. E-posti aadress;
   5. Kohaletoimetamise aadress;
   6. Arvelduskonto number;
   7. Maksekaardi detailid;
   8. Kasutajaandmed, autentimisajalugu, sealhulgas IP-aadress, salvestatud ostukorvi ja ostude ajalugu
   9. Veebipoe tellimuse number
  2. Lisaks eeltoodule on andmetöötlejal õigus koguda kliendi kohta andmeid, mis on kättesaadavad avalikes registrites.
 1. Isikuandmete töötlemise eesmärgid
  1. Kliendiregistrit kasutatakse kliendisuhte haldamiseks ning pakkumiste, tellimuste ja klientidega kontakti hoidmise jaoks. Lisaks sellele võib andmeid kliendi nõusolekul kasutada või edastada elektrooniliseks või muul viisil suunatud turunduseks.
  2. Tellimuste registrit kasutatakse pakkumuste, tellimuste, tarnete ning nendega seotud kliendisuhtluse jaoks. Andmed võivad olla e-poest tarneks edastatud või klient võib olla need kaupluses andnud.
  3. Turundusregister tähendab e-poe ja teenuste osutamiseks antud kliendiandmeid või kliendi kaupluses turunduse eesmärgil antud andmeid, mida võib kasutada:
   1. Lisaks Golden Antelope enda turundusele otsereklaami eesmärkidel ja kliendirahulolu küsitlustes, kui klient ei ole sellist andmete edastamist eraldi keelanud. 
   2. Golden Antelope püsiklientide turunduses, kui klient ei ole sellist andmete edastamist eraldi keelanud.
  1. Benefit Shop OÜ (Golden Antelope), on isikuandmete vastutav töötleja, kes edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötlejatele: Maksekeskus AS ja ESTO AS.
 1. Nõuetekohased andmeallikad

E-poe kliendiandmed saadakse registreerimisvormidelt ning teistest teatistest, mille andmesubjekt on töötlejale esitanud.Ostuandmed tekivad e-poe ja kaupluste süsteemides. Lisaks Turundusregistri andmetele saadakse lisa andmeid ka sotsiaalmeediast näiteks Facebook ja Instagram.

 1. Nõuetekohane andmete edastamine

Tellimuse- ja tarneandmeid vahendatakse tarnete jaoks ladustamis-, logistika- ja transpordipartneritele. Tellimustoote puhul vahendatakse andmeid ka kaubatarnijatele kui on vajalik. Andmeid võib ka edastada väljaspool EL ja EMP, jäädes alati isikuandmete seaduse piiridesse.

 1. Andmete säilitamise perioodid

E-poe kliendiregistri andmeid säilitatakse nii kaua, kui kliendisuhet võib aktiivseks lugeda. Tellimuse ja tarne andmed on raamatupidamiseks vajalikud andmed ning neid säilitatakse raamatupidamisseadusest tulenevalt kuus aastat pärast jooksva aruandeperioodi lõppu.Turundusregistri andmeid säilitatakse nii kaua, kui kliendisuhet võib aktiivseks lugeda või kuni kehtib kliendi antud nõusolek turunduseks.

 1. Andmekaitse 

Andmesubjekti isikuandmete töötlemisel ja säilitamisel rakendab andmetöötleja organisatoorseid ja tehnilisi meetmeid, mis tagavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ja mis tahes muu ebaseadusliku töötlemise eest.

 1. Andmesubjekti õigused
  1. Andmesubjektil on õigus saada ligipääs oma isikuandmetele ning nendega tutvuda.
  2. Andmesubjektil on õigus saada informatsiooni tema isikuandmete töötlemise kohta.
  3. Andmesubjektil on õigus täiendada või parandada ebatäpseid andmeid.
  4. Kui andmetöötleja töötleb andmesubjekti isikuandmeid andmesubjekti nõusoleku alusel, siis on andmesubjektil õigus igal ajal nõusolek tagasi võtta.
  5. Andmesubjekt saab õiguste teostamiseks pöörduda e-poe klienditoe poole aadressil: info@goldenantelope.ee.
  6. Andmesubjektil on oma õiguste kaitseks võimalik esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.

 Sisselogimine
Unustasite parooli?